当前位置: 首页 >张文在府教以诗示举人因倚韵述怀

张文在府教以诗示举人因倚韵述怀

元代 : 曹伯启

Hán kòngbái lù nèn liáng tiān, jiǎo yì gōngtáng jié qìng yuán.

涵空白露嫩凉天,角艺公堂结庆缘。

Chǔ tǔchǎn cái gōng jìn yòng, nánfāng zài jí shèng xī piān.

楚土产材供晋用,南方载籍胜西偏。

Cí jiā yǐ hào qīng xiāo kè, shì hè cái wèi lùdì xiān.

辞家已号青霄客,释褐才为陆地仙。

Zuòzhǔ wúsī yǎn rúyuè, níng jiào déshī dòng zhū xián.

座主无私眼如月,宁教得失动诸贤。

发布时间: 2021-06-09
微信扫一扫关注抄句子