当前位置:  > 句子
浅梦深帷人未醒,街声呼彻睡忪惺。高腔低韵天会籁,也当晨窗唤起听。
Qiǎn mèng shēn wéi rén wèixǐng, jiē shēng hū chè shuì sōng xīng. Gāoqiāng dī yùn tiān huì lài, yě dāng chén chuāng huànqǐ tīng.
发布时间: 2021-06-14
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子