当前位置:  > 句子
尤其在时代黑暗,社会动乱,乃及个人遭遇不幸、困难、挫折、失败时,总喜欢说到气数与命运。
Yóuqí zài shídài hēi'àn, shèhuì dòngluàn, nǎi jí gèrén zāoyù bùxìng, kùnnán, cuòzhé, shībài shí, zǒng xǐhuān shuō dào qìshu yǔ mìngyùn.
发布时间: 2021-06-14
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子