当前位置:  > 句子
纯思维纯理智的路,越走越远,只能说人生中可有此一境,但此一境则走偏了,决不是人生之大全,而且也不是人生主要的中心。
Chún sīwéi chún lǐzhì de lù, yuè zǒu yuè yuǎn, zhǐ néng shuō rénshēng zhōng kě yǒu cǐ yī jìng, dàn cǐ yī jìng zé zǒu piānle, jué bùshì rénshēng zhī dàquán, érqiě yě bùshì rénshēng zhǔyào de zhōngxīn.
发布时间: 2021-06-14
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子