当前位置:  > 句子
只要有人类生存,只要那人生大圈存在,那些像样人,有品有德人,永远把他那样子即品德留在人心与人世间。
Zhǐyào yǒu rénlèi shēngcún, zhǐyào nà rénshēng dà quān cúnzài, nàxiē xiàngyàng rén, yǒu pǐn yǒu dé rén, yǒngyuǎn bǎ tā nàyàng zi jí pǐndé liú zài rénxīn yǔ rén shìjiān.
发布时间: 2021-06-14
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子