当前位置:  > 句子
中国古人讲人生,特点正在如是般浅近。不仅是大家懂,而且大家正都在如此做。
Zhōngguó gǔrén jiǎng rénshēng, tèdiǎn zhèngzài rúshì bān qiǎnjìn. Bùjǐn shì dàjiā dǒng, érqiě dàjiā zhèng dōu zài rúcǐ zuò.
发布时间: 2021-06-14
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子