当前位置:  > 句子
人生一定会落到毕竟空,而且人生自始至终,全落在毕竟空的境界里,这是谁也不能否认,谁也没有办法的。
Rénshēng yīdìng huì luò dào bìjìng kōng, érqiě rénshēng zìshǐzhìzhōng, quán luò zài bìjìng kōng de jìngjiè lǐ, zhè shì shéi yě bùnéng fǒurèn, shéi yě méiyǒu bànfǎ de.
发布时间: 2021-06-14
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子