当前位置:  > 句子
古人认为立言是公事,不像后来看重私家的著作。这些虽是题外话,但在今天该当作是一种很重要的常识,不可不知。
Gǔrén rènwéi lìyán shì gōngshì, bù xiàng hòulái kànzhòng sījiā de zhùzuò. Zhèxiē suī shì tí wàihuà, dàn zài jīntiān gāi dàng zuò shì yī zhǒng hěn zhòngyào de chángshì, bùkě bùzhī.
发布时间: 2021-06-14
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子