当前位置:  > 句子
今天诸位只看重历史上一堆堆材料或一件件事,却不看重历史上一个个人,这将只看见了历史遗骸,却不见了历史灵魂。
Jīntiān zhūwèi zhǐ kànzhòng lìshǐ shàng​​yī duī duī cáiliào huò yī jiànjiàn shì, què bù kànzhòng lìshǐ shàng​​yīgè gèrén, zhè jiāng zhǐ kànjiànle lìshǐ yíhái, què bùjiànle lìshǐ línghún.
发布时间: 2021-06-14
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子