当前位置: 首页 > 句子
在地中海周围做生意人,相互讲话,只用文字拼音,而中国人能从象形文字跳出,有象意、象事、象声、转注、假借共六书。
Zài dìzhōnghǎi zhōuwéi zuò shēngyì rén, xiānghù jiǎnghuà, zhǐ yòng wénzì pīnyīn, ér zhōngguó rén néng cóng xiàngxíng wénzì tiàochū, yǒu xiàng yì, xiàng shì, xiàng shēng, zhuǎnzhù, jiǎjiè gòng liù shū.
发布时间: 2021-06-14
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子