当前位置: 首页 > 句子
特别是在这样无星无月的夜晚,要不是偶尔还能看到几家灯火的话,肯定会让人有种置身于死城的古怪念头。
Tèbié shì zài zhèyàng wú xīng wú yuè de yèwǎn, yào bùshì ǒu'ěr hái néng kàn dào jǐ jiā dēnghuǒ de huà, kěndìng huì ràng rén yǒu zhǒng zhìshēn yú sǐ chéng de gǔguài niàntou.
发布时间: 2021-02-06
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子