当前位置:  > 句子
易事、苦事、难事、好事、窝囊事,凡事皆能装心中,一丝不苟地去办。
Yì shì, kǔ shì, nánshì, hǎoshì, wōnáng shì, fánshì jiē néng zhuāng xīnzhōng, yīsībùgǒu de qù bàn.
发布时间: 2020-10-18
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子