当前位置: 首页 > 句子
此时筑声已停,高渐离两只瞎眼空洞前望,耳朵却在注意听始皇的反应。
Cǐ shí zhù shēng yǐ tíng, gāojiànlí liǎng zhī xiāyǎn kōngdòng qián wàng, ěrduǒ què zài zhùyì tīng shǐ huáng de fǎnyìng.
发布时间: 2020-10-18
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子