当前位置:  > 句子
这天,圣雄躺在地上,对整个印度大陆施展影响,他既不使用无线电广播,也不求助于电话,然而电话局或电报局距他仅五十公里之遥。
Zhè tiān, shèng xióng tǎng zài dìshàng, duì zhěnggè yìndù dàlù shīzhǎn yǐngxiǎng, tā jì bù shǐyòng wúxiàndiàn guǎngbò, yě bù qiúzhù yú diànhuà, rán'ér diànhuà jú huò diànbào jú jù tā jǐn wǔshígōng lǐ zhī yáo.
发布时间: 2020-10-18
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子