当前位置: 首页 > 句子
华灯初上,这座城市的夜总是车水马龙,流光溢彩,到处都是涌动的人影和光亮。
Huádēngchūshàng, zhè zuò chéngshì de yè zǒng shì chēshuǐmǎlóng, liúguāng yì cǎi, dàochù dōu shì yǒng dòng de rényǐng hé guāngliàng.
发布时间: 2020-07-10
更多您感兴趣的句子
微信扫一扫关注抄句子